VIHAKO – SẢN PHẨM CHÍNH


Xơ Polyster 4DLM huvis

Xơ Polyster Polyster4D nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster4D nguyên sinh

2D Solid Polyester Staple Fiber


2D Solid Polyester Staple Fiber

Xơ Polyster Polyster1.5D huvis nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster1.5D huvis nguyên sinh

Xơ Polyster Polyster2.5D huvis nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster2.5D huvis nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster1.4D huvis


Xơ Polyster Polyster1.4D solid


Xơ Polyster Polyster1.5D solid


Xơ Polyster Polyster6D huvis nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster6D solid


6D Hollow Conjugate Polyester Staple Fiber Green


Xơ Polyster Polyster0.8D HS


Xơ Polyster Polyster0.9D HS


Xơ Polyster Polyster7 D indo


Xơ Polyster Polyster7DHCS nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster7D


Xơ Polyster Polyster7DHCS


Xơ Polyster Polyster7DHCS


Xơ Polyster Polyster3D HC toray


Xơ Polyster Polyster3DHCS toray


Xơ Polyster Polyster3DHC


Xơ Polyster Polyster3D solid


3D Solid Polyester Staple Fiber Black


10D Hollow Conjugate Polyester Staple Fiber


Xơ Polyster Polyster15DHCS nguyên sinh


Xơ Polyster Polyster 15DHC


Xơ Polyster Polyster15DHC Slick


Xơ Polyster Polyster15DHCS


Xơ Polyster Polyster15DHS


Xơ Polyster Polyster15DHCS xanh


Xơ Polyster Polyster15DHS nâu


Xơ Polyster Polyster20D


Bông tạo hạt loại 1 (Gòn bi)


Bông tạo hạt loại 2 (Gòn bi)


Bông tạo hạt loại 3 (Gòn bi trân châu)


Bông tạo hạt loại 4 (Gòn bi trân châu)

Nơi nhập dữ liệu


Bông Gòn cuộn 006


Bông lọc cây


Bông lọc cuộn


Bông lọc cuộn 2


Gòn tấm


Gòn tấm 2


Gòn tấm 3


Gòn tấm đệm


Bông cây AF


Bông cây AF 2


Bông cây AF 3


Bông cây AC


Bông đánh tơi tái sinh


Bông đánh tơi nguyên sinh


Bông đánh tơi nguyên sinh 2


Bông bao


In chống trơn


In chống trơn 2


NP xâm kim trắng


NP xâm kim trắng 2


NP xâm kim trắng 3


NP xâm kim nâu