Công văn 1966/BCT-XNK năm 2015 về thuế nhập khẩu xơ Polyester do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1966/BCT-XNK
V/v thuế nhập khẩu xơ Polyester

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Công Thương nhận được công văn số 112/PVTEX-KD ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) đề nghị tăng thuế nhập khẩu xơ Polyester (công văn kèm theo). Bộ Công Thương xin trao đi với Bộ Tài chính như sau:

Hiện nay, năng lực sản xuất xơ Polyester (mã HS 5503.20.00) tại Việt Nam khoảng 300 ngàn tấn/năm, nhu cầu sử dụng trong nước trên 400 ngàn tấn/năm. Hàng năm, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng 150 ngàn tấn/năm. Tuy nhiên, theo báo cáo của PVTEX, Công ty chỉ sản xuất bằng 50% công suất do sản phẩm sản xuất ra phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu, không tiêu thụ được.

Để hỗ trợ PVTEX tiếp cận thị trường, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp dệt may trong nước để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của PVTEX. Đồng thời, Bộ Công Thương đã đề nghị Tập đoàn Dệt May Việt Nam có cơ chế khuyến khích các đơn vị thành viên tăng cường sử dụngsản phẩm của PVTEX.

Do mặt hàng xơ Polyester trong nước đã sản xuất đáp ứng được một phần nhu cầu thị trường, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, đồng thời không làm ảnh hưởng đột ngột tới các doanh nghiệp sợi dệt, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng xơ Polyester (mã HS 5503.20.00) lên 2%.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;
– TCNL, Vụ TC; Vụ CNN; 
– Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *