Thông báo 829/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là xơ polyester tổng hợp đã ép do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày 29 tháng 01 năm 2015, tổng cục Hải Quan ra Thông báo 829/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là xơ polyester tổng hợp đã ép

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 829/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 83/TB-PTPLHCM ngày 15/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Xơ polyester tổng hợp đã ép (NPL sản xuất nệm ghế salon)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Quán Quân – Địa chỉ: Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. MST: 3700662332.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10020558252/A12 ngày 17/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước – Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mền xơ từ staple polyeste.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Polyester Non-woven cotton.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mền xơ từ staple polyeste.
Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin. Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 56.01 “Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt.”; phân nhóm “- Mền xơ; các sản phẩm khác làm từ mền xơ:”; mã số5601.22.00 “- – Từ xơ nhân tạo” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
– Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương);
– Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *